Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windows (CS3373.I11.CTTT) ngày 08/09/2017

CBGD : Trần Minh Triết Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windows (CS3373) Lớp : CS3373.I11.CTTT Phòng : E101 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 6 , ngày 08/09/2017

Trang