Skip to content Skip to navigation

CLB Sinh viên

Hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh

Văn phòng thông báo đến các bạn sinh viên hoạt động cuộc thi Tiếng Anh bao gồm ba phần tổ chức song song Phần 1: “VIẾT VỀ QUYỂN SÁCH BẠN ĐÃ ĐỌC” - YOUR FAVOURITE BOOK 1. Nội dung cuộc thi: - viết một bài luận văn khoảng 300 – 500 từ về quyển sách bạn đã đọc. Trong bài luận văn của mình, bạn có thể trình bày những cảm tưởng của bản thân về nội dung sách, phát biểu suy nghĩ của bản thân về nhân vật bạn yêu thích nhất, những bài học sâu sắc mà bạn rút ra từ quyển sách đã đọc. 2. Thời gian và cách...