Skip to content Skip to navigation

Học bổng du học

Thông báo Chương trình International Exchange Partners and Students Department of Computer and Systems Sciences, DSV 2017/2018

Phòng QHĐN có nhận được thông tin Trao đổi sinh viên quốc tế tại Khoa Máy tính và Khoa học hệ thống (Computer and Systems Sciences) tại trường Stockholm (vui lòng xem file đính kèm). Chi tiết như sau: 1.Học kì mùa xuân 2018: 15/1/2018 - 3/6/2018 2. Khoa: Máy tính và Khoa học hệ thống 3. Ngôn ngữ giảng dạy: Bậc ĐH: Tiếng Thụy Điển; Bậc cao học: Tiếng Anh 4. Số lượng tín chỉ: 30 tín chỉ mỗi học kì. Học kì tại DSV chia thành 2 giai đoạn: A-B và C-D, mỗi giai đoạn kéo dài 10 tuần. 5. Yêu cầu ngoại...