Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.I11.ANTN) ngày 29/11/2017

CBGD : Hồ Hải Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204) Lớp : NT204.I11.ANTN Phòng : C201 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 7 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 4 , ngày 29/11/2017

Thông báo học bù Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.I11.ANTN.1) ngày 06/12/2017

CBGD : Trần Tuấn Dũng Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207) Lớp : NT207.I11.ANTN.1 Phòng : C207 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 4 , ngày 06/12/2017

Trang