Skip to content Skip to navigation

Báo cáo thực tập của khoa Khoa học máy tính_BCU

Khoa Khoa học máy tính dự kiến sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực tập doanh nghiệp của sinh viên chương trình BCU vào ngày 30/6/2022, tại Phòng họp Khoa KHMT (E5.3) từ 13:00.

Mỗi nhóm sẽ báo cáo trong 10 phút và cần chuẩn bị nhận xét doanh nghiệp theo mẫu đã công bố. Thông tin đã được công bố trên website khoa (link: THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO THỰC TẬP CHƯƠNG TRÌNH BCU – Khoa Khoa học Máy tính (uit.edu.vn)).

Sinh viên lưu ý để thực hiện theo đúng yêu cầu của Khoa.

Trân trọng,