Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D (SE320.H21.PMCL) ngày 07/04/2017

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D (SE320) Lớp : SE320.H21.PMCL Phòng : E112 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 6 , ngày 07/04/2017

Trang