Skip to content Skip to navigation

Thông báo chuyển phòng học từ A.106 sang C301 lớp CS3373.F11.CTTT

Phòng ĐTĐH thông báo chuyển phòng từ C106 sang C301 môn:

CS3373.F11.CTTT

Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windows

Trần Minh Triết

Thứ 6 ngày 3/10/2014

Tiết: 2345

Chuyển phòng kể từ ngày 3/10/2014. Phòng ĐTĐH đã cập nhật trên hệ thống.

Lưu ý: Sinh viên sẽ chuyển chính thức sang phòng C301. Lớp trưởng thông báo cho sinh viên lớp mình.

 

Thân báo

Thầy Trà