Skip to content Skip to navigation

THU HỒI GIÁO TRÌNH OUTCOMES

Ban Điều hành CTTT thông báo những bạn mượn giáo trình Outcomes của Thư viện vượt quá thời hạn qui định trả, nhanh chóng gửi lại cho Thư viện GẤP.
Danh sách nợ giáo trình đính kèm trong mail.