Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Toán cho Khoa học máy tính (CS115.L12.KHCL) ngày 08/01/2021

CBGD : Lê Minh Hưng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Toán cho Khoa học máy tính (CS115)
Lớp : CS115.L12.KHCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 08/01/2021