Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định (MSIS4263.L11.CTTT) ngày 06/01/2021

CBGD : Đỗ Phúc
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định (MSIS4263)
Lớp : MSIS4263.L11.CTTT
Phòng : E116
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 06/01/2021