Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Dự án nghiên cứu (CSBU009.L11.KHBC) ngày 22/01/2021

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Dự án nghiên cứu (CSBU009)
Lớp : CSBU009.L11.KHBC
Phòng : E112
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 22/01/2021