Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 5 (ENG05.L12.CLC) ngày 26/01/2021

CBGD : Nguyễn Thị Huỳnh Như
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 5 (ENG05)
Lớp : ENG05.L12.CLC
Phòng : E43
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 26/01/2021