Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Dự án nghiên cứu (CSBU009.L11.KHBC.1) ngày 23/01/2021

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Dự án nghiên cứu (CSBU009)
Lớp : CSBU009.L11.KHBC.1
Phòng : E34
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 23/01/2021