Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 5 (ENG05.L17.CLC) ngày 27/01/2021

CBGD : Võ Thị Thanh Lý
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 5 (ENG05)
Lớp : ENG05.L17.CLC
Phòng : A313
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 27/01/2021