Skip to content Skip to navigation

Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity

Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity
Ký hiệu: 
C1.0139
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Penguin
Tác giả: 
David Allen
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
288
Năm xuất bản: 
2002
Lần xuất bản: 
Đĩa: