Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

  • Từ ngày 13/12/2021 đến 15/12/2021: công bố TKB dự kiến mở trong học kỳ 2
  • Đợt 1 (Đợt xác nhận ĐKHP): Từ 9h00 ngày 21/12/2021 đến 16h00 ngày 21/12/2021, sinh viên năm 1, 2 xem, xác nhận và có thể hủy ĐKHP đã được đăng ký sẵn trên hệ thống (không được ĐKHP mới). Nếu sinh viên không xác nhận thì kết quả ĐKHP sẽ bị hủy và sinh viên phải ĐKHP lại toàn bộ trong đợt chính thức.
  • Đợt 2 (Đợt ĐKHP chính thức): Từ 9h00 ngày 22/12/2021 đến 16h00 ngày 24/12/2021, sinh viên ĐKHP đợt chính thức trên hệ thống: Sinh viên tất cả các khóa ĐKHP, sinh viên năm 1, 2 có thể điều chỉnh hoặc đăng ký mới.
  • Đợt 3 (Đợt ĐKHP hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 28/12/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021, sinh viên ĐKHP đợt hiệu chỉnh trên hệ thống, tại mục “Đăng ký học phần bổ sung”.
  • Đợt 4 (Đợt ĐKHP cứu xét): Từ 9h00 ngày 21/02/2022 đến 16h00 ngày 25/02/2022, sinh viên xin cứu xét ĐKHP trên hệ thống. Chỉ giải quyết các trường hợp đặc biệt (nhập học trễ, khôi phục ĐKHP vì lý do học phí, …).
  • Từ 03/01/2022-08/01/2022: thông báo TKB HK2 năm học 2021-2022
  • Bắt đầu HK2 năm học 2021-2022: 21/02/2022.

Thông tin chi tiết file đính kèm

Trân trọng.