Skip to content Skip to navigation

Thông báo Ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Văn phòng đặc biệt trân trọng thông báo về việc Ban hành quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT ngày 30 tháng 8 năm 2019. (file đính kèm)

Trân trọng./.