Skip to content Skip to navigation

Thông báo hủy các lớp Hệ điều hành - IT007 của ngành Khoa học máy tính - CLC và tài năng khóa 2019

   Văn phòng thông báo về việc hủy các lớp IT007 - Hệ điều hành mở cho ngành Khoa học máy tính - chất lượng cao và tài năng khóa 2019 (KHCL2019):

   Để học được môn IT007 sinh viên phải học trước môn IT012 - Tổ chức và cấu trúc máy tính II, đây là quy định bắt buộc mở môn của khoa Kỹ thuật máy tính.

   Do đó, Khoa Khoa học máy tính đã đề nghị hủy các lớp IT007 - Hệ điều hành mở cho ngành Khoa học máy tính - chất lượng cao và tài năng khóa 2019 trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 để đảm bảo sinh viên học đúng lộ trình, cụ thể các mã lớp: IT007.L11.KHCLIT007.L12.KHCLIT007.L13.KHCLIT007.L11.KHTN

   Sinh viên ngành Khoa học máy tính - chất lượng cao và tài năng khóa 2019 sẽ học môn IT007 trong học kỳ 2 năm học 2020-2021.

   Những sinh viên ngành Khoa học máy tính - chất lượng cao và tài năng khóa 2019 đã đăng ký học IT007 ở các lớp khác với 3 mã lớp trên, sinh viên phải HỦY đăng ký học phần IT007 để học vào học kỳ 2 năm học 2020-2021. 

  Văn phòng chỉ giải quyết cho sinh viên khóa 2018 trở về trước đăng ký môn IT007 ở 3 mã lớp trên, sinh viên gửi mail hoặc liên hệ trực tiếp VPĐB để được hỗ trợ đăng ký lại các lớp IT007 khác.

   Trân trọng.