Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học lớp CS313.H11.KHTN.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lịch học lớp CS313.H11.KHTN.1

- Buổi 2, ngày 26/09/2016, tiết 4 - 5, phòng E3.4
- Buổi 3, ngày 24/10/2015, tiết 4 - 5, phòng E3.4