Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110.J11.KHTN) ngày 19/11/2018

CBGD : Nguyễn Đình Hiển Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110) Lớp : CS110.J11.KHTN Phòng : E112 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 2 , ngày 19/11/2018

Thông báo nghỉ lớp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ACCT5123.J11.CTTT) ngày 19/11/2018

CBGD : Đỗ Duy Thanh Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ACCT5123) Lớp : ACCT5123.J11.CTTT Phòng : E41 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 2 , ngày 19/11/2018

Trang