Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Thiết kế hướng đối tượng với UML (IS215.I12.HTCL.1) ngày 29/12/2017

CBGD : Huỳnh Đức Huy Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Thiết kế hướng đối tượng với UML (IS215) Lớp : IS215.I12.HTCL.1 Phòng : C302 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 6 , ngày 29/12/2017

Thông báo học bù Thiết kế hướng đối tượng với UML (IS215.I11.HTCL.1) ngày 28/12/2017

CBGD : Huỳnh Đức Huy Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Thiết kế hướng đối tượng với UML (IS215) Lớp : IS215.I11.HTCL.1 Phòng : C302 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 5 , ngày 28/12/2017

Trang