Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Quản lý dự án hệ thống thông tin (MSIS3033.J11.CTTT.1) ngày 19/09/2018

CBGD : Lê Ngô Thục Vi Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Quản lý dự án hệ thống thông tin (MSIS3033) Lớp : MSIS3033.J11.CTTT.1 Phòng : A217 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 4 , ngày 19/09/2018

Trang