Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110.I11.KHTN) ngày 16/11/2017

CBGD : Nguyễn Đình Hiển Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Nhập môn công nghệ tri thức & máy học (CS110) Lớp : CS110.I11.KHTN Phòng : C106 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 5 , ngày 16/11/2017

Trang