Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201.J22.PMCL.1) ngày 23/04/2019

CBGD : Nguyễn Thị Kim Phụng Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201) Lớp : IS201.J22.PMCL.1 Phòng : C110 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 3 , ngày 23/04/2019

Thông báo nghỉ lớp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201.J22.PMCL) ngày 23/04/2019

CBGD : Nguyễn Thị Kim Phụng Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201) Lớp : IS201.J22.PMCL Phòng : C101 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 3 , ngày 23/04/2019

Thông báo nghỉ lớp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201.J21.HTCL.2) ngày 22/04/2019

CBGD : Huỳnh Đức Huy Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201) Lớp : IS201.J21.HTCL.2 Phòng : C302 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 2 , ngày 22/04/2019

Trang