Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.I12.PMCL) ngày 13/11/2017

CBGD : Phạm Thi Vương Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100) Lớp : SE100.I12.PMCL Phòng : E23 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 2 , ngày 13/11/2017

Trang