Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam (SS002.J14) ngày 27/12/2018

CBGD : Nguyễn Thị Túy Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH Môn học : Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam (SS002) Lớp : SS002.J14 Phòng : C109 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 5 , ngày 27/12/2018

Thông báo học bù Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (SS001.J14) ngày 29/12/2018

CBGD : Lê Văn Thông Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH Môn học : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (SS001) Lớp : SS001.J14 Phòng : C113 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 7 , ngày 29/12/2018

Trang