Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Quản lý dự án hệ thống thông tin (MSIS3033.I11.CTTT.1) ngày 07/11/2017

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Quản lý dự án hệ thống thông tin (MSIS3033) Lớp : MSIS3033.I11.CTTT.1 Phòng : C302 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 3 , ngày 07/11/2017

Trang