Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.J21.HTCL.1) ngày 20/04/2019

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003) Lớp : IT003.J21.HTCL.1 Phòng : B3.02 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 7 , ngày 20/04/2019

Trang