Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532.I11.ANTN.1) ngày 25/10/2017

CBGD : Nguyễn Khánh Thuật Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532) Lớp : NT532.I11.ANTN.1 Phòng : C207 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 3 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 4 , ngày 25/10/2017

Trang