Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Thiết kế hướng đối tượng với UML (IS215.J12.HTCL) ngày 26/12/2018

CBGD : Hồ Trần Nhật Thủy Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Thiết kế hướng đối tượng với UML (IS215) Lớp : IS215.J12.HTCL Phòng : C106 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 4 , ngày 26/12/2018

Trang