Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v mở các lớp Anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ hè năm học 2018-2019

Theo đề nghị của Trung tâm ngoại ngữ và nhu cầu đăng ký học phần các môn Anh văn của sinh viên, Văn phòng thông báo các Lớp Anh văn 1 (ENG01. J31); Anh văn 2 (ENG02. J31) và Anh văn 3 (ENG03. J31) sẽ được gia hạn mở ĐKHP lại trên https://daa.uit.edu.vn  từ 21 giờ ngày 03/07/2019 đến 21 giờ ngày 10/07/2019. 

Sinh viên CLC, CTTT, Tài năng sẽ học chung với các lớp chính quy đại trà theo mã lớp trên.

Thời gian bắt đầu học: 12/07/2019 (thay vì 08/07/2019 như thông báo dự kiến ban đầu)

Trân trọng.