Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.N11.CNCL) ngày 24/09/2022

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105)
Lớp : IE105.N11.CNCL
Phòng : C315
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 24/09/2022