Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo lịch học HT2 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.N11.CNCL.1) ngày 08/12/2022

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm Khoa/ Bộ môn : KTTT Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105) Lớp : IE105.N11.CNCL.1 Phòng : C315 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 5 , ngày 08/12/2022

Thông báo học bù Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử (EC331.N11.TMCL) ngày 08/12/2022

CBGD : Nguyễn Thị Hạnh Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử (EC331) Lớp : EC331.N11.TMCL Phòng : C318 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 4 Thứ : 5 , ngày 08/12/2022

Pages