Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo lịch học HT2 Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.N23.KHCL.1) ngày 08/04/2023

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112) Lớp : CS112.N23.KHCL.1 Phòng : C313 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 7 , ngày 08/04/2023

Pages