Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Lập trình Python cho Máy học (CS116.N11.KHCL.1) ngày 03/01/2023

CBGD : Nguyễn Thành Danh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Lập trình Python cho Máy học (CS116)
Lớp : CS116.N11.KHCL.1
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 3 , ngày 03/01/2023