Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (ENG03.L12.CTTT) ngày 20/01/2021

CBGD : Tất Dương Khánh Linh
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.L12.CTTT
Phòng : E33
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 20/01/2021