Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531.M21.MMCL.2) ngày 02/06/2022

CBGD : Nguyễn Văn Bảo
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531)
Lớp : NT531.M21.MMCL.2
Phòng : B3.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 02/06/2022