Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Khoa học máy tính II (CS2133.M22.CTTT) ngày 25/05/2022

CBGD : Nguyễn Thị Quý
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Khoa học máy tính II (CS2133)
Lớp : CS2133.M22.CTTT
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 25/05/2022