Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ kinh doanh thông minh (CSBU010.M31.KHBC.1) ngày 07/06/2022

CBGD : Võ Viết Đạt
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Công nghệ kinh doanh thông minh (CSBU010)
Lớp : CSBU010.M31.KHBC.1
Phòng : B4.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 07/06/2022