Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.M31.CLC) ngày 11/07/2022

CBGD : Ngô Hiếu Trường
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.M31.CLC
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 11/07/2022