Skip to content Skip to navigation

Thông báolịch học ONLINE vì Giảng viên bị cách ly do COVID Tiếng Nhật 3 (JAN03.M22.CNCL.1) ngày 28/07/2022

CBGD : Nguyễn Thị Hoa
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Tiếng Nhật 3 (JAN03)
Lớp : JAN03.M22.CNCL.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 28/07/2022