Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng web (IS207.N11.TMCL.1) ngày 05/10/2022

CBGD : Trần Vĩnh Khiêm
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phát triển ứng dụng web (IS207)
Lớp : IS207.N11.TMCL.1
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 05/10/2022