Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ sở dữ liệu (IT004.N13.PMCL) ngày 27/09/2022

CBGD : Nguyễn Đình Loan Phương
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.N13.PMCL
Phòng : C301
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 27/09/2022