Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.N11.CLC) ngày 02/12/2022

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.N11.CLC
Phòng : A325
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 02/12/2022