Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214.I23.PMCL) ngày 26/05/2018

CBGD : Phan Trung Hiếu
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214)
Lớp : SE214.I23.PMCL
Phòng : C106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 26/05/2018