Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xác suất thống kê (MA005.I31.CLC) ngày 02/08/2018

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.I31.CLC
Phòng : E34
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 02/08/2018