Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.L23.PMCL.2) ngày 15/04/2021

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003) Lớp : IT003.L23.PMCL.2 Phòng : C202 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 5 , ngày 15/04/2021

Trang