Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù ONLINE Quản lý dự án hệ thống thông tin (MSIS3033.L21.CTTT) ngày 16/06/2021

CBGD : Nguyễn Thanh Bình Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Quản lý dự án hệ thống thông tin (MSIS3033) Lớp : MSIS3033.L21.CTTT Phòng : HỌC ONLINE Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 4 Thứ : 4 , ngày 16/06/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Nhập môn ứng dụng di động (SE114.L22.PMCL.1) ngày 15/06/2021

CBGD : Nguyễn Tấn Toàn Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Nhập môn ứng dụng di động (SE114) Lớp : SE114.L22.PMCL.1 Phòng : HỌC ONLINE Thời gian : - Tiết bắt đầu : 10 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 3 , ngày 15/06/2021

Trang