Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.L11.ATCL) ngày 24/10/2020

CBGD : Nguyễn Duy Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207) Lớp : NT207.L11.ATCL Phòng : C301 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 9 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 7 , ngày 24/10/2020

Trang