Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531.M21.MMCL.2) ngày 02/06/2022

CBGD : Nguyễn Văn Bảo Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531) Lớp : NT531.M21.MMCL.2 Phòng : B3.08 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 5 , ngày 02/06/2022

Thông báo học bù Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531.M21.MMCL.1) ngày 04/06/2022

CBGD : Nguyễn Văn Bảo Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính (NT531) Lớp : NT531.M21.MMCL.1 Phòng : B3.08 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 7 , ngày 04/06/2022

Trang