Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo lịch học HT2 Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526.N11.KHCL.1) ngày 06/10/2022

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526) Lớp : CS526.N11.KHCL.1 Phòng : C216 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 9 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 5 , ngày 06/10/2022

Thông báo lịch học HT2 Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526.N11.KHCL.1) ngày 13/10/2022

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526) Lớp : CS526.N11.KHCL.1 Phòng : C216 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 9 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 5 , ngày 13/10/2022

Trang