Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.M12.CNCL.1) ngày 28/10/2021

CBGD : Nghi Hoàng Khoa Khoa/ Bộ môn : KTTT Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105) Lớp : IE105.M12.CNCL.1 Phòng : HỌC ONLINE Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 5 , ngày 28/10/2021

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Truy vấn thông tin đa phương tiện (CS336.M12.KHCL.1) ngày 30/10/2021

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Truy vấn thông tin đa phương tiện (CS336) Lớp : CS336.M12.KHCL.1 Phòng : HỌC ONLINE Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 7 , ngày 30/10/2021

Trang