Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400.M22.PMCL) ngày 18/06/2022

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400)
Lớp : SE400.M22.PMCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 18/06/2022