Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch giảng dạy -Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

SỐ
TC

Chi tiết TC

LT

TH

I

IT001

Nhập môn lập trình

4

3

1

MA006

Giải tích

4

4

0

MA003

Đại số tuyến tính

3

3

0

PH001

Nhập môn điện tử

3

3

0

IT009

Giới thiệu ngành

2

2

0

EN004

Anh văn 1

4

4

0

PE001

Giáo dục thể chất 1

Tính riêng

ME001

Giáo dục quốc phòng

Tính riêng

 

Tổng Học Kỳ 1

20

19

1

II

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

PH002

Nhập môn mạch số

4

3

1

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

EN005

Anh văn 2

4

4

0

PE002

Giáo dục thể chất 2

Tính riêng

 

Tổng Học Kỳ 2

23

20

3

III

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

IT006

Kiến trúc máy tính

3

2

1

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

0

2

EN006

Anh văn 3

4

4

 

 

Tổng Học Kỳ 3

17

12

5

IV

NT132

Quản trị mạng và hệ thống

4

3

1

NT106

Lập trình mạng căn bản

3

2

1

IT007

Hệ điều hành

4

3

1

SS001

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

5

5

0

NT105

Truyền dữ liệu

4

3

1

 

Tổng Học Kỳ 4

20

16

4

V

NT101

An toàn mạng máy tính

4

3

1

NT131

Hệ thống nhúng mạng không dây

4

3

1

NT118

Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

3

2

1

NT113

Thiết kế mạng

3

2

1

SS002

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

3

0

 

Tổng Học Kỳ 5

17

13

4

VI

NT114

Đồ án chuyên ngành

2

0

2

SS003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

 

Học phần chuyên ngành

3

2

1

 

Học phần chuyên ngành

3

2

1

 

Học phần tự chọn

3

2

1

 

Học phần tự chọn

3

2

1

 

Tổng Học Kỳ 6

16

10

6

VII

NT215

Thực tập doanh nghiệp

2

2

0

SS006

Pháp luật đại cương

2

2

0

 

Học phần chuyên ngành

3

2

1

 

Học phần tự chọn

3

2

1

 

Học phần tự chọn

3

2

1

 

Tổng Học Kỳ 7

13

10

3

VIII

Lựa chọn 1

NT505

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

 

Lựa chọn 2

NT332

Xử lý tín hiệu trong Truyền thông

4

3

1

NT405

Bảo mật Internet

3

2

1

NT121

Thiêt bị mạng và truyền thông đa phương tiện

3

2

1

 

Tổng Học Kỳ 8

10

7

3

Tổng cộng

136

   

Ghi chú :

- Sinh viên xem Chương trình đào tạo đầy đủ tại https://daa.uit.edu.vn, mục Chương trình đào tạo => Hệ chính quy => Khóa 7 trở đi

- Chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh nhỏ trong quá trình triển khai.