Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch giảng dạy

TT

CÁC HỌC PHẦN GỐC

(OSU courses)

CÁC HỌC PHẦN ĐHCNTT

(UIT courses)

KHỐI LƯỢNG

Number of credits

HỌC KỲ

Semester

 

 

Mã số

Course ID

Tên học phần

Course Name

Mã số

Course ID

Tên học phần

Course Name

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Giáo dục đại cương bắt buộc - Genetal education, math and basic sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4

ENGL 1113

English Composition I

 

Tiếng Anh I

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ENGL 1213

English Composition II

 

Tiếng Anh II

3

 

X

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Tiếng Anh tăng cường I

Intensive English I

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Tiếng Anh tăng cường II

Intensive English II

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8

SPCH 3723

English for computer science

 

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

9

SPCH 3724

Communication Skill

 

Kỹ năng giao tiếp

3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

10

MATH 2144

Calculus I

 

Giải tích I

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

11

MATH 2153

Calculus II

 

Giải tích II

3

 

X

 

 

 

 

 

 

 

12

MATH

3013

Linear Algebra

 

Đại số

3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

13

STAT 4033

Statistics

 

Thống kê

3

 

 

 

 

X

 

 

 

 

14

PHYS 1114

General Physics 1

 

Vật lý đại cương I

4

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

PHYS 1214

General Physics  2

 

Vật lý đại cương II

4

 

 

 

X

 

 

 

 

 

16

CS 1113

Computer Science I

 

Khoa học máy tính I

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

17

CS 2133

Computer Science II

 

Khoa học máy tính II

4

 

X

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

Giáo dục thể chất A

Physical Education A

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

Giáo dục thể chất B

Physical Education B

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Giáo dục quốc phòng

Military Education

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chung bắt buộc - Basic core courses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

CS 2433

C/C++ Programming

 

Lập trình C

4

 

X

 

 

 

 

 

 

 

22

CS 3363

Organization of programming languages

 

Tổ chức ngôn ngữ lập trình

4

 

 

 

 

X

 

 

 

 

23

CS 3443

Computer Systems

 

Hệ thống máy tính

3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

24

CS 3653

Discrete Mathematics for computer

 

Toán rời rạc cho máy tính

3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

25

CS 4343

Data structure and algorithms

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

 

 

X

 

 

 

 

 

 

26

CS 5423

Principle of Database systems

 

Nguyên lý Hệ cơ sở dữ liệu

4

 

 

 

X

 

 

 

 

 

27

CS 4323

Design and Inplementation of Operating system

 

Hệ điều hành

3

 

 

 

 

X

 

 

 

 

28

CS 4283

Computer network

 

Mạng máy tính

3

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Cơ sở ngành bắt buộc - Major core courses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

CS 3373

Advanced Object Oriented Programming for Windowing Environments

 

Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường Windows

3

 

 

 

 

X

 

 

 

 

30

MSIS 3303

System Analysis and Design

 

Phân tích thiết kế hệ thống

4

 

 

 

 

X

 

 

 

 

31

CS 4273

Software Engineering

 

Nhập môn công nghệ phần mềm

4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

32

CS 3613

Theoretical Foundations of Computing

 

Cơ sở tính toán

4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

33

CS 4243

Algorithm and Processes in comp-security

 

Thuật toán và các tiến trình trong an toàn máy tính

3

 

 

 

 

 

X

 

 

 

34

CS 5433

Distributed database systems

 

Hệ CSDL phân tán

3

 

 

 

 

 

 

X

 

 

35

MSIS 3033

Information Systems Project Management

 

Quản lý đề án HTTT

4

 

 

 

 

 

 

X

 

 

36

CS 4793

Artificial Intelligence

 

Trí tuệ nhân tạo

4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

37

CS 3423

File structure

 

Cấu trúc tập tin

3

 

 

 

 

 

 

X

 

 

                               

 

Chuyên ngành bắt buộc  -  Concentration courses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

MSIS 4523

Data Communication Systems

 

Hệ truyền thông dữ liệu

3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

39

MSIS 4263

Decision Support and Business Intelligence Applications

 

Các ứng dụng thông minh và hỗ tr ra quyết định

3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

40

MSIS 4013

Database system design, management and administration

 

Thiết kế, quản lý và quản trị CSDL

3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

41

 

Elective

 

Tự chọn

6

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

X

43

 

 

 

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tự chọn – Elective

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

CS 3513

Numerical methods for digital computers

 

Phương pháp số cho máy tính

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

CS 4143

 

Computer Graphics

 

Đồ họa máy tính

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

CS 4883

Social Issues in Computing

 

Các vấn đề xã hội của tin học

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

MSIS 4133

Information Technologies for e-commerce

 

CNTT cho thương mại điện tử

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

MSIS 4363

Advanced Topics in Systems Development

 

Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thống

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

MSIS 4443

Computer based simulation systems

 

Các hệ thống mô phỏng trên máy tính

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

MSIS 4800

 

 

Hệ thống thông tin kế toán

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

MSIS 4801

 

 

Mạng xã hội

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

MSIS 4802

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

MSIS 4803

 

 

Ngôn ngữ mô hình hóa

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG - TOTAL

16

14

17

17

20

17

10

15

14