Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch giảng dạy - Chất lượng cao ngành Thương mại Điện tử

 

 

GIAI ĐOẠN I: 54 TC 

 

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

% TH/TC

Học kỳ 1

IT001

Nhập môn lập trình

4

3

1

25%

MA006

Giải tích

4

4

0

0%

MA003

Đại số tuyến tính

3

3

0

0%

IT009

Giới thiệu ngành

2

2

0

0%

ENG01

Anh văn 1

4

4

0

0%

PE001

Giáo dục thể chất 1

 

 

 

 

ME001

Giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

 Tổng số tín chỉ HK1

17

16

1

 

Học kỳ 2

 

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

25%

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

25%

EC001

Kinh tế học đại cương

4

4

0

0%

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

2

0

0%

ENG02

Anh văn 2

4

4

0

0%

PE002

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

 Tổng số tín chỉ HK2

18

16

2

 

Học kỳ 3

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

25%

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

25%

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

0%

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

0%

ENG03

Anh văn 3

4

4

0

0%

 Tổng số tín chỉ HK3

19

17

2

 

GIAI ĐOẠN II: 81 TC 

 

Mã môn

Tên môn

TC

LT

TH

 

 

 

Học kỳ 4

SE104

Nhập môn công nghệ phần mềm

4

3

1

25%

IS207

Phát triển ứng dụng web

4

3

1

25%

IS334

Thương mại điện tử

3

3

0

0%

EC003

Tiếp thị căn bản

3

3

0

0%

SS009

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

2

0

0%

ENG04

Anh văn 4

4

4

0

 

Tổng số tín chỉ HK4

20

18

2

 

Học kỳ 5

EC201

Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp

4

3

1

25%

EC213

Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp

3

2

1

33%

SS003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

0%

SS006

Pháp luật đại cương

2

2

0

0%

ENG05

Anh văn 5

4

4

0

 

 

Tự chọn

4

4

0

0%

Tổng số tín chỉ HK5

19

17

2

 

Học kỳ 6

EC311

Tiếp thị trực tuyến

3

2

1

33%

EC312

Thiết kế hệ thống thương mại điện tử

3

2

1

33%

IS254

Hệ hỗ trợ ra quyết định

3

3

0

0%

EC335

An toàn và bảo mật TMĐT

3

3

0

0%

SS007

Triết học Mác - Lênin

3

3

0

0%

 

Tự chọn

3

3

0

0%

Tổng số tín chỉ HK6

18

16

2

 

Học kỳ 7

EC222

Thực tập doanh nghiệp

2

2

0

0%

EC229

Pháp luật trong thương mại điện tử

2

2

0

0%

EC337

Hệ thống thanh toán trực tuyến

3

3

0

0%

SS008

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

2

0

0%

SS010

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

2

0

0%

 

Tự chọn

3

3

0

0%

Tổng số tín chỉ HK7

14

14

0

 

Học kỳ 8

EC401

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

0

0%

 

Tổng số tín chỉ HK8

10

10

0