Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch giảng dạy - Chất lượng cao ngành Khoa học Máy tính

GIAI ĐOẠN I: 59 TC

 

Mã MH

Tên môn học

TC

LT

TH

Học kỳ 1

IT001

Nhập môn Lập trình

4

3

1

MA001

Giải tích 1

3

3

0

MA003

Đại số tuyến tính

3

3

0

IT009

Giới thiệu ngành

2

2

0

PH001

Nhập môn điện tử

3

3

0

EN001

Anh Văn 1

4

4

0

PE001

Giáo dục thể chất 1

     

ME001

Giáo dục quốc phòng

     

 

Tổng số tín chỉ HK1

19

18

1

Học kỳ 2

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

PH002

Nhập môn mạch số

4

3

1

PH003

Vật lý kỹ thuật

4

4

0

MA002

Giải tích 2

3

3

0

EN002

Anh Văn 2

4

4

0

PE002

Giáo dục thể chất 2

     
 

Tổng số tín chỉ HK2

19

16

3

Học kỳ 3

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

IT006

Kiến trúc máy tính

3

3

0

EN003

Anh Văn 3

4

4

0

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

0

2

 

Tổng số tín chỉ HK3

21

17

4

GIAI ĐOẠN II: 81 TC

Học kỳ 4

SS002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

3

0

SS003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

IT007

Hệ điều hành

4

3

1

CS105

Đồ họa máy tính

4

3

1

CS106

Trí tuệ nhân tạo

4

3

1

 

Tổng số tín chỉ HK4

20

 

 

Học kỳ 5

SS001

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac- Lênin

5

5

0

CS112

Phân tích và thiết kế thuật toán

4

3

1

CS111

Nguyên lý và phương pháp lập trình

4

3

1

CS110

Nhập môn công nghệ tri thức và máy học

4

4

0

 

Môn chuyên ngành bắt buộc 1

4

   
   

21

   
 

Tổng số tín chỉ HK5

 

 

 

Học kỳ 6

 

Môn chuyên ngành bắt buộc 2

4

   
 

Môn chuyên ngành tự chọn 1

4

   
 

Các môn học tự chọn

8

   
 

Tổng số tín chỉ HK6

16

 

 

Học kỳ

7

 

Môn chuyên ngành bắt buộc 3

4

   
 

Môn chuyên ngành tự chọn 2

4

   
 

Các môn học tự chọn

8

   
 

Tổng số tín chỉ HK7

16

 

 

Học kỳ 8

Sinh viên chọn một trong hai hình thức

 

Chuyên đề tốt nghiệp

10

   
 

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

 

 

Tổng số tín chỉ HK8

10

10

0