Skip to content Skip to navigation

Kỹ sư tài năng An toàn thông tin

Đây là kế hoạch giảng dạy mẫu. Tùy điều kiện thực tế, một số môn có thể được mở hoặc không được mở, cập nhật theo đề nghị của khoa quản lý ngành.

Học kỳ

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Chi tiết tín chỉ

LT

TH

1

IT001

Nhập môn lập trình

4

3

1

MA006

Giải tích

4

4

0

MA003

Đại số tuyến tính

3

3

0

PH001

Nhập môn Điện tử

3

3

0

IT009

Giới thiệu ngành

2

2

0

EN004

Anh văn 1

4

4

0

ME001

Giáo dục quốc phòng

Tính riêng

PE001

Giáo dục thể chất 1

Tính riêng

Tổng HK1

20

19

1

2

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

IT003

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

4

3

1

PH002

Nhập môn Mạch số

4

3

1

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

EN005

Anh văn 2

4

4

0

PE002

Giáo dục thể chất 2

Tính riêng

Tổng HK2

20

17

3

3

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

IT005

Nhập môn Mạng máy tính

4

3

1

IT006

Kiến trúc máy tính

3

2

1

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

IT007

Hệ điều hành

4

3

1

EN006

Anh văn 3

4

4

0

Tổng HK3

2 2

17

4

4

SS001

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

5

0

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

2

0

NT106

Lập trình mạng căn bản

3

2

1

NT101

An toàn Mạng máy tính

4

3

1

NT219

Mật mã học

3

2

1

Tổng HK4

17

14

3

5

SS002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

3

0

SS006

Pháp luật đại cương

2

2

0

NT230

Cơ chế hoạt động của mã độc

3

2

1

NT132

Quản trị mạng và hệ thống

4

3

1

NT209

Lập trình hệ thống

3

2

1

Tổng HK5

1 5

12

3

6

SS003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

 

Môn chuyên ngành 1

3

2

1

 

Môn chuyên ngành 2

3

2

1

 

Môn chuyên ngành 3

3

2

1

 

Môn tự chọn 1

3

2

1

Tổng HK6

14

10

7

7

 

Môn tự chọn 2

3

2

1

 

Môn tự chọn 3

3

2

1

 

Môn tự chọn 4

3

2

1

NT114

Đồ án chuyên ngành

2

0

2

NT215

Thực tập doanh nghiệp

2

0

2

Tổng HK 7

13

6

7

8

Phương án 1: Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

NT505

Khóa luận tốt nghiệp

10

0

10

Phương án 2: Học tối thiểu 10 tín chỉ các môn Chuyên đề tốt nghiệp

 

Môn chuyên đề tốt nghiệp 1

4

3

1

 

Môn chuyên đề tốt nghiệp 2

3

2

1

 

Môn chuyên đề tốt nghiệp 3

3

2

1

Tổng HK 8

10

   

Tổng cộng

13 1

   

Ghi chú :

- Sinh viên xem Chương trình đào tạo đầy đủ tại https://daa.uit.edu.vn, mục Chương trình đào tạo => Hệ chính quy => Khóa 7 trở đi

- Chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh nhỏ trong quá trình triển khai.