Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phát triển phần mềm mã nguồn mở (SE301.M22.PMCL) ngày 14/06/2022

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phát triển phần mềm mã nguồn mở (SE301)
Lớp : SE301.M22.PMCL
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 14/06/2022