Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.M21.MTCL) ngày 14/06/2022

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.M21.MTCL
Phòng : E10.1
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 14/06/2022