Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Quản trị mạng và hệ thống (NT132.M22.MMCL) ngày 16/06/2022

CBGD : Trần Thị Dung
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản trị mạng và hệ thống (NT132)
Lớp : NT132.M22.MMCL
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 16/06/2022